Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Kimya Terimleri Sözlüğü

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Adlandırma (): Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Aktiflik (): Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Aktinitler (): Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Alfa parçacığı (): İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Alkali ****l (): 1A grubundaki hidrojen dışındaki ****ller.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Allotrop (): Kimyasal özelliği aynı, fiziksel özelliği farklı olan atomlar.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Amalgam (): Civanın diğer ****ller ile oluşturduğu alaşımlar.
Zümre: Kimya Zümresi

8) A****l (): ****lik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler. Atomları az sayıda elektron alarak anyon oluşturan elementler.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Amfoter oksit (): Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Anlamlı sayılar (): Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Anyon (): Negatif (-) yüklü iyon.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Asit (): Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir.
Zümre: Kimya Zümresi

13) Asit oksit (): Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan a****l oksitidir.
Zümre: Kimya Zümresi

14) Aşırı doymuş çözelti (): Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözünen içeren çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi

15) Atmosfer basıncı (): Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı.
Zümre: Kimya Zümresi

16) Atom (): Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır.
Zümre: Kimya Zümresi

17) Atom kütlesi (): Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir.
Zümre: Kimya Zümresi

18) Atom numarası (Z) (): Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Ya da nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir.
Zümre: Kimya Zümresi

19) Atom-gram (): Bir mol atomun kütlesidir.
Zümre: Kimya Zümresi

20) Atomik kütle birimi (a.k.b) (): Bir karbon (126C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12'sine eşittir.
Zümre: Kimya Zümresi

21) Aufbau yöntemi (): Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler. (Önce 1s, sonra 2s ve sonra 2p nin dolmaları gibi).
Zümre: Kimya Zümresi

22) Avogadro kanunu (): Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.
Zümre: Kimya Zümresi

23) Avogadro sayısı (NA) (): 126C elementinin 12 gramındaki kesin atom sayısıdır. (6, 02.1023 tane atom 1 mole eşittir).
Zümre: Kimya Zümresi

24) Ayırma (): Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma.
Zümre: Kimya Zümresi

25) Ayırtedici özellik (): Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik.
Zümre: Kimya Zümresi

26) Ayrımsal damıtma (): Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırma metodudur.
Zümre: Kimya Zümresi

27) Ayrımsal kristallendirme (): Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur.
Zümre: Kimya Zümresi

28) Azeotrop (): Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Bağıl atom kütlesi (): Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Bağlanma enerjisi (): Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Barometre (): Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Basınç (): Birim yüzeye uygulanan kuvvet.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Baz (): Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH-) iyonları veren madde.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Bazik oksit (): Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ****l oksitidir.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Belirleyici madde (): Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Beta parçacığı (): Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Bileşik (): İki ya da daha fazla cins elementin belirli oranlarda birleşmesinden oluşan saf madde.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Bileşik oksit (): Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin biraraya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO.Fe2O3).
Zümre: Kimya Zümresi

11) Bilimsel Yöntem (): Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünü.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Birinci iyonlaşma enerjisi (): Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir.
Zümre: Kimya Zümresi

13) Bombardıman (): Bir atom çekirdeğine herhangi bir nükleer taneciğin gönderilmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

14) Boyle kanunu (): Sabit sıcaklıktaki bir miktar gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır.
Zümre: Kimya Zümresi

15) Bozunma serisi (): Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir izotopa dönüşmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

16) Buharlaşma (): Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri.
Zümre: Kimya Zümresi

17) Bunzen beki (): Tasarımı alman bilim adamı Robert Bunzen tarafından yapılan ısıtma aygıtı.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Celsius sıcaklık cetveli (): Buzun erime noktasını 0 oC ve suyun kaynama noktasını 100 oC olarak kabul eden sıcaklık cetveli.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Charles kanunu (): Sabit basınç altında bir miktar gazın, hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Coulomb kuvvetleri (): Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulomb kuvvetleri olarak adlandırılır.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Çekirdek (): Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Çekirdek eşitliği (): Radyoaktif bir reaksiyondaki değişiklikleri gösteren denklem.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Çekirdek reaksiyonu (): Bir atomun çekirdeğinde meydana gelen değişmeler, Radyoaktif veya nükleer reaksiyonlar olarak da bilinir.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Çizgi spektrumu (): Gaz veya gaz halindeki bir maddeden gelen ışıklar bir prizmadan geçirilirse elde edilen görünür renkler arasında boşluklar vardır. Bu tür devamlı olmayan spektrumlara çizgi spektrumu denir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Çökelme (): Bir çözeltide iki tuzun etkileşimi veya sıcaklık değişiminin çözünürlüğe etkisi sonucu çözünmeyen katı bir bileşiğin oluşması.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Çökelme reaksiyonu (): Sonucunda çökelti oluşan reaksiyonlardır.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Çözelti (): İki veya daha fazla maddeden oluşmuş homojen karışım.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Çözücü (): Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halini veren bileşendir.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Çözünen (): Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Çözünürlük (): Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünebilecek maksimum madde miktarı.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Dalga (): Bir ortamda enerji taşıyan eğilim.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Dalga boyu (): Birbirini takip eden iki dalga tepesi yada çukuru arasındaki uzaklık.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Dalton atom modeli (): Atom maddenin en küçük yapıtaşı olup daha küçük parçalara bölünemez içi dolu bir küredir.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Dalton kanunu (): Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Damıtma (): Bir sıvıyı buharlaştırıp, oluşan buharını yoğunlaştırarak ayrıştırma işlemi.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Değerlik elektronları (): En büyük baş kuvantum sayısına sahip elektron tabakasında bulunan elektronlar.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Denkleştirilmiş denklem (): Aynı tip atomların, denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Derişik çözelti (): Göreceli olarak çok miktarda çözücü içeren çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Derişim (): Bir maddenin belirli miktardaki bir çözücü veya bir çözeltinin içindeki göreceli miktarı.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Devamlı spektrum (): Beyaz ışık bütün renkleri içerdiğinden bir prizmadan geçirilirse elde edilen renkler sürekli olur, yani birinin bitmek üzere olduğu anda öbürü başlar. Renkler sınır bölgelerde iç içe girmiş devamlı bantlar halindedir. Bu tür spektrumlara devamlı spektrumlar denir.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Dializ (): Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iyon veya moleküllerin geçmemesi işlemi.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Difüzyon (): Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması.
Zümre: Kimya Zümresi

13) Doğal radyoaktiflik (): Atom numarası 83'ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

14) Donma (): Sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

15) Doymamış çözelti (): Belirli bir sıcaklıkta doymuş halden daha az çözücü içeren çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi

16) Doymuş çözelti (): Belirli bir sıcaklıkta çözebileceği maksimum çözüneni içeren çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi

17) Dublet (): Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki toplam elektron sayısının helyum gibi 2 olması hâlidir.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Efüzyon (): Gaz moleküllerinin küçük bir delik aracılığıyla bir kaptan, daha düşük basınçlı ortama yayılması.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Ekzotermik reaksiyonlar (): Dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Elektrolit (): Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Elektrolit çözelti (): Elektrik akımını ileten çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Elektrolit olmayan çözelti (): Elektrik akımını iletmeyen çözelti.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Elektroliz (): Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile kendi bileşinlerine ayrıştırılması.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Elektromanyetik spektrum (): Elementler katı yada gaz halinde iken dışarıdan yeterli miktarda alırlarak, belli dalga boyırında ışıma yapmaları.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Elektron (): Çekirdeğin etrafındaki ihtimali orbitallerde hareket ettiğine inanılan 1/1840 akb'lik bir kütleye sahip negatif (-) yüklü parçacıktır.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Elektron dağılımı (): Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Elektron ilgisi (): Nötr bir atoma (gaz fazında) bir elektron eklenmesiyle meydana gelen ısı değişimi. Bir atomun elektron alma eğiliminin ölçüsü.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Elektron yakalama (): Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla oluşan radyoaktif bozunma şekli.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Elektronegatiflik (): Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti.
Zümre: Kimya Zümresi

13) Element (): Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan meydana gelen en basit yapıdaki madde.
Zümre: Kimya Zümresi

14) Endotermik reaksiyon (): Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır.
Zümre: Kimya Zümresi

15) Enerji seviyesi (): Çekirdek etrafında aynı enerjideki elektronların bulunduğu yörüngelerdir.
Zümre: Kimya Zümresi

16) Erime noktası (): Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktası.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Fahrenheit sıcaklık cetveli (): Buzun 32 oF'da eridiğini ve suyun 212 oF'da kaynadığını kabul eden sıcaklık cetveli.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Fiziksel değişme (): Maddenin fiziksel halinde meydana gelen değişmedir.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Fiziksel özellik (): Erime noktası, kaynama noktası, renk, özkütle gibi maddenin iç yapısı ile ilgili olmayan özelliklerdir.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Fizyon (birleşme) reaksiyonu (): Küçük atom çekirdeklerinin birleşerek daha büyük çekirdekler oluşturulmasıdır.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Fizyon (bölünme) reaksiyonu (): Ağır bir çekirdeğin daha küçük çekirdeklere dönüşmesi bu sırada birkaç nötron ile çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Floresans (): Bir maddenin kısa dalga boylu radyasyon ile uyarılması sonucu ışık yayması uyarıcı ortamdan uzaklaştırıldığında ışık yayma işlemi durur.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Formül (): Bileşikteki elementlerin sembollerini ve bu bileşiğin bir molekülündeki atomların kaçar tane olduğunu gösteren sayıları içeren basit ifadedir.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Formül-Gram (): Bir molekül iyonik bağlı bileşiğin kütlesidir.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Fosfor esans (): Bir maddenin uyarılması sonucu ortamdan uyarıcı kaldırılsa da bir süre daha ışıma yapması.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Fotoelektrik olay (): Bir ****l üzerine düşürülen ışığın ****l yüzeyinden elektron koparması olayına denir.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Foton (): İşık taneciği. Işık ışınının enerjisi bu fotonlar içinde iyonlaşmıştır.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Frekans (): Belirli bir noktada birim zamanda (saniyede) geçen dalga sayısıdır.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Gama ışıması (): Çeşitli radyo aktif ışımalar sonucu yüksek enerjili halde kalan bir çekirdeğin yaydığı ve nüfus etme gücü yüksek olan elektromanyetik ışıma.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Gaz kanunları (): Ozel şartlar altındaki gazların davranışlarını inceleyen kanunlar.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Gaz sabiti (Rydberg sabiti) (): İdeal gaz denkleminde ve bazı diğer denklemlerde karşılaşılan sabit.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Geçiş elementleri (): Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde birden fazla değerlik alabilen d orbitallerinin dolması ile oluşan B grubu elementleridir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Gerçek gaz (): Davranışı ideal gaz davranışından farklı olan gaz.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Görünür spektrum (): Dalga boyu yaklaşık 390 nm ile 760 nm arasında bulunan ve elektromanyetik ışımanın bütün görünen dalgalarını içeren spektrumu.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Graham kanunu (): Sabit sıcaklıkta bir gazın difüzyon veya efüzyon hızı o gazın öz kütlesinin kare kökü ile ters orantılıdır.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Grup (): Periyodik sitemdeki benzer kimyasal özelliğe sahip elementlerden oluşan dikey sütunlar.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Guy-Lussac kanunu (): Sabit hacimli bir miktar gazın basıncı ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Hacim (): Maddenin uzayda kapladığı boşluk.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Halojenler (): Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Heterojen karışım (): Her noktasında aynı özellik göstermeyen karışımlardır.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Hızlandırıcı (): Elektron, proton ve alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji kazandıran alet.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Hidrat (): Kristal yapısında belirli miktarlarda su molekülü içeren bileşiklerdir.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Homojen karışım (): Her noktasında aynı özellikleri gösteren bileşiklerdir.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Hund kuralı (): Eş enerjili orbitallere (2px, 2py, 2pz gibi) elektronların paralel spinli maksimum sayıda eşleşmemiş elektron sağlayacak şekilde yerleştirilmesi.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Işık hızı (): Bütün elektromanyetik dalgaların boşluk kabul edilen maddeden arınmış ve havası boşaltılmış ortamda 3.108 cm/s'lik bir hızla ilerleyişi.


2) Işın tedavisi (): Radyoaktif ışımanı tedavi amacı ile kullanımı, radyo terapi.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) İç geçiş elementleri (): Periyodik sistemin alt kısmında yer alan ve f orbitallerinin dolmasıyla oluşan elementler ve aktinitler ve lantanitler.
Zümre: Kimya Zümresi

2) İdeal gazlar (): Bütün basınç değerlerinde boyle kanununa uyan gazları tanımlar. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideal davranışa yaklaşır.
Zümre: Kimya Zümresi

3) İndirgen (): Kimyasal reaksiyonlarda kendisi yükseltgenerek karşısındakini indirgeyen madde.
Zümre: Kimya Zümresi

4) İndirgenme (): Elementlerin elektron olarak bir değerlikten daha düşük değerliklere geçmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

5) İyon (): Elektriksel yük taşıyan yük yada atom grupları.
Zümre: Kimya Zümresi

6) İyonik bağ (): Bir ****l ile a****l arasında elektron alış-verişi sonucunda oluşan bağ türü.
Zümre: Kimya Zümresi

7) İyonik bileşik (): Atomları arasında iyonik bağ içeren bileşikler.
Zümre: Kimya Zümresi

8) İyonlaşma (): Gaz halindeki bir atomun en uzak yörüngesindeki en zayıf tutulan elektronunun koparılması işlemine denir.
Zümre: Kimya Zümresi

9) İyonlaşma enerjisi (): Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektronun uzaklaştırılması için gerekli minimum enerji.


10) İzoelektronik (): Değerlik elektron sayıları aynı olan atom veya iyon türleri.


11) İzoton (): Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlar.


12) İzotop (): Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Javel suyu (): NaOH çözeltisinden Cl2 gazı elde edilen ve hipoklorit ClO- iyonları içeren çamaşır suyu olarak kullanılan ağartıcı (beyazlatıcı) madde.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Kaba formül (): Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Kademeli reaksiyon (): Birden fazla reaksiyon basamağına sahip reaksiyonlar serisi.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Kalkojen (): Filiz yapan 6A grubu elementleri.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Kararlı bileşik (): Kolaylıkla bozunup, ayrışmayan bileşik.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Karışım (): İki ya da daha fazla maddelerin gelişigüzel oranlarda, kimyasal özelliklerini yitirmeden oluşturdukları madde.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Katı (): Belirli kütle, hacim ve şekli olan içine girdiği kabın şeklini almayan madde hali.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Katı oranlar kanunu (): İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, birinin sabit tutulan miktarına karşılık diğerinin değişken miktarları arasında küçük ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Katot ışın tüpü (): Uçlarında ****l elektrot bulunan ve içerisinde düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulamasıyla gaz örneğinin ışık yaymasını sağlayan tüp.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Katyon (): Pozitif (+) yüklü iyon.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Kaynama (): Bir sıvının buhar basıncının ortam basıncına eşit olması.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Kaynama noktası (): Bir sıvının buhar basıncının açık hava sıcaklığına eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Kelvin sıcaklık cetveli (): Mutlak sıcaklıktır. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerine göre kullanılan sıcaklık cetveli.
Zümre: Kimya Zümresi

13) Kısmi basınç (): Bir gazın, içinde bulunduğu karışımın toplam basıncı içerisinde sahip olduğu basınç diğer bir ifadeyle, bir gazın karışım içerisinde tek başına uyguladığı basınç.
Zümre: Kimya Zümresi

14) Kızılötesi ışınlar (): Dalga boyu 10-6 m ile 10-4 arasında olan zayıf enerjili dalgalar.
Zümre: Kimya Zümresi

15) Kimya (): Maddelerin özellikleri ile maddeler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalı.
Zümre: Kimya Zümresi

16) Kimyasal denklem (): Kimyasal reaksiyon oluşumunu sembollerle gösteren denklem.
Zümre: Kimya Zümresi

17) Kimyasal formül (): Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli.
Zümre: Kimya Zümresi

18) Kimyasal özellik (): Maddenin iç yapısıyla ilgili özellikler.
Zümre: Kimya Zümresi

19) Kimyasal reaksiyon (): Bir ya da birden daha fazla maddelerin bir veya birden fazla farklı maddelere dönüştüren bir çeşit değişimlerdir. Kısaca yeni oluşumlara sebebiyet verecek şekilde atomların başka dizilişlerini sağlayan işlemler.
Zümre: Kimya Zümresi

20) Kinetik teori (): Gaz ve sıvı moleküllerinin davranışlarını kuramsal olarak açıklayan teori.
Zümre: Kimya Zümresi

21) Konsantrasyon (): Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktardır.Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreklik yüksek konsantrasyonlu çözeltilere de derişik çözelti denir.
Zümre: Kimya Zümresi

22) Kontrol çubuğu (): Nükleer bir reaktörün kalbine yerleştirilen, zincirleme fizyon reaksiyonu kontrol altına almaya yarayan çubuk.Genellikle bor, kadmiyum veya zikronyum gibi elementlerden yapılır ve ortamdaki nötronları soğurmak için kullanılır.
Zümre: Kimya Zümresi

23) Kovalent bağ (): İki elektronun iki atom tarafından paylaşılması ile oluşan bağ.
Zümre: Kimya Zümresi

24) Kovalent bileşikler (): Atomları arasında kovalent bağ oluşan bileşikler.
Zümre: Kimya Zümresi

25) Kritik kütle (): Bir nükleer fizyon reaksiyonun kendiliğinden zincirleme olarak devam edebilmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

26) Kromatografi (): Çözücü ve ayırt edici ortam kullanarak çözünen madde karışımını bileşinlerine ayırma metodu.
Zümre: Kimya Zümresi

27) Küresel simetri (): Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam yada yarı dolu olma hali.
Zümre: Kimya Zümresi

28) Kütle (): Değişmeyen madde miktarı.
Zümre: Kimya Zümresi

29) Kütlenin korumu kanunu (): Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu elde edililen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Lantanitler (): Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Lewis yapısı (): Değerlik elektronlarının noktalarla gösterilmesi ile yazılan formüller.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Lewis yapısı (): Değerlik elektronlarının noktalarla gösterilmesi ile yazılan formüller.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Ligand (): Kompleks iyonlarda merkez atomu saran komşu gruplardan her biri.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Ligand (): Kompleks iyonlarda merkez atomu saran komşu gruplardan her biri.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Madde (): Uzayda yer kaplayan kütlesi olan her şey.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Manometre (): Kapalı kaptaki gazların basıncını ölçmek için kullanılan düzenek.
Zümre: Kimya Zümresi

3) ****l (): Kimyasal reaksiyonlarda pozitif değerlik alan ve kendisine has bir takım özellikleri olan element.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Mikro dalgalar (): Dalga boyu 10-8 ile 10-1 m arasında bulunan düşük frekanslı dalgalar.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Mikroskobik (): Çıplak gözle incelenebilen.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Mikroskobik (): Mikroskop olmadan çıplak gözle ölçülemeyen çok küçük yapılar.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Mineral (): Belli bir formülü olan doğada saf halde bulunan ****l bileşiği.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Mol (): 6, 02.1023 adet tanecik, atom veya molekül.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Mol kesri (): Bir gazın mol sayısının, gazın içinde bulunduğu karışımın toplam mol sayısına oranı.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Molal donma noktası azalması sabiti (): Bir molal parçacık içeren çözücünün donma noktasındaki azalma miktarı.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Molal donma noktası yükselmesi sabiti (): Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı.
Zümre: Kimya Zümresi

12) Molalite (): Bir kilogram çözücü içerisindeki çözünmüş maddenin mol sayısı.
Zümre: Kimya Zümresi

13) Molar hacim (): 1 mol maddenin kapladığı hacim.
Zümre: Kimya Zümresi

14) Molar kütle (): 1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı.
Zümre: Kimya Zümresi

15) Molarite (): Bir litrede çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısı.
Zümre: Kimya Zümresi

16) Molekül (): Bileşiği oluşturan en küçük yapı.
Zümre: Kimya Zümresi

17) Molekül formülü (): Molekülü oluşturan atomların sayısını tam olarak gösteren formül.
Zümre: Kimya Zümresi

18) Molekül kitlesi (): Bir moleküldeki atomların akb cinsinden toplam kütlesi.
Zümre: Kimya Zümresi

19) Molekül-Gram (): Bir mol kovalent bağlı bileşiğin kütlesi.
Zümre: Kimya Zümresi

20) Mor ötesi ışınlar (): Dalga boyu 10-8 m ile 10-10 m arasında olan yüksek enerjili dalgalar.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Net iyon denklemi (): Kimyasal reaksiyonda sadece rol alan iyonların gösterildiği bir kimyasal denklem.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Normal kaynama noktası (): Deniz seviyesindeki bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına (760mmHg) eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Normalite (): Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin eşdeğer-gram sayısı.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Nötr oksit (): A****llerin oksijence fakir olan oksitleridir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Nötrleşme reaksiyonu (): Asitlerle bazlar arasında oluşan reaksiyonlar.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Nötron (): Atomun çekirdeğinde bulunan ve kütlesi yaklaşık 1 akb olan yüksüz tanecik.
Zümre: Kimya Zümresi

7) NŞA (): Sıcaklığın 0 oC ve basıncının 1 atm olan durum.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Nükleer enerji (): Radyoaktif reaksiyonlar sonucu açığa çıkan enerji, atom enerjisi.
Zümre: Kimya Zümresi

9) Nükleer reaktör (): İçerisinde nükleer fizyon reaksiyonunun kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği sistem.
Zümre: Kimya Zümresi

10) Nükleer yakıt (): Nükleer reaktörde enerji üretmek için kullanılan bölünebilen izotopları içeren madde.
Zümre: Kimya Zümresi

11) Nükleon (): Proton ve nötron gibi atom çekirdeğini oluşturan temel parçacıklar.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Oksi asit (): Yapısında oksijen bulunan asitler.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Oksidasyon sayısı (): Bileşikteki bir atomun değerliği, bir elementin yükü.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Oksit (): Oksijenin soy gaz ve flor haricindeki elementlerle yaptığı bileşikler.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Oktet (): Bir atomun en dış seviyesindeki elektron sayısının 8 olması.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Orbital (): Çekirdeğin etrafında dönen elektronların bulunma ihtimali. En yüksek olduğu bölgeleri elektronların hareketini belirleyen matematiksel dalga denklemi.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Ortalama serbest yol (): Bir gaz molekülünün ortalama olarak iki çarpışma arasında aldığı yol.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Ozmos (): Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Pauli prensibi (): Bir atomda dört kuantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Periyodik tablo (): Kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde tutularak elementlerin atom numaralarına göre sıralanışı gösterilen çizelge.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Periyot (): Periyodik sistemdeki yatay sıralar.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Peroksit (): 02-2 iyonunu oksit bileşiktir.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Plazma (): Gaz fazındaki atomların çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşarak çekirdek ve ayrışma sonucu oluşan akışkan madde.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Proton (): Atomun çekirdeğinde bulunan kütlesi 1 akb'lik +1 yüklü atom altı parçacıkları.
Zümre: Kimya Zümresi
 

F@lsefe

Uzman Onbaşı
1) Radyasyon (): Enerjinin elektromanyetik dalgalar yada parçacıklar sonucu yayılması.
Zümre: Kimya Zümresi

2) Radyo izotop (): Bir elementin radyoaktif özelliği gösteren izotopları.
Zümre: Kimya Zümresi

3) Radyoaktif izleyici (): Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar.
Zümre: Kimya Zümresi

4) Radyoaktif olay (): Atomun çekirdeğinde meydana gelen herhangi bir değişiklik.
Zümre: Kimya Zümresi

5) Radyoaktiflik (): Çekirdeğin kararsızlığından dolayı bir kendiliğinden çeşitli olarak ışımalar yapması.
Zümre: Kimya Zümresi

6) Radyografi (): X yada gama ışınlarının yardımı ile film yada duyarlı plak üzerinde görüntü elde edilmesi.
Zümre: Kimya Zümresi

7) Raolt kanunu (): Çözeltinin uçucu olan buhar basıncı bu bileşenin mol kesri ile saf buhar basıncı çarpımına eşittir.
Zümre: Kimya Zümresi

8) Rutherford atom modeli (): Atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gibi dönen elektronlar mevcuttur.
Zümre: Kimya Zümresi
 
Üst Alt